Figure maschili

Figure maschili

 
Giancarlo Piranda - Caccia 1975
Giancarlo Piranda - Alabama 1977
Giancarlo Piranda - Gentiluomini del '700
Giancarlo Piranda - Uomo con furore
Giancarlo Piranda - giocatori,biliardo,dipinto,pittura
Giancarlo Piranda - Musicista,viola,musica,pittura
Giancarlo Piranda - Quadro Quartetto d'archi
Giancarlo Piranda -  Cacciatori 1985
Giancarlo Piranda - Benito Mussolini
Giancarlo Piranda - Cavalieri
Giancarlo Piranda - Mercury
Giancarlo Piranda - Fishers
Giancarlo Piranda - portabandiera
Giancarlo Piranda - Gangster 1988
Giancarlo Piranda - Portrait of Henry Matisse
Giancarlo Piranda - Cavalieri dek 1989
Giancarlo Piranda - pittura,riposo,pescatore
Giancarlo Piranda - Ulisse con le Sirene
Giancarlo Piranda - Ritratto pescatori
Giancarlo Piranda - Il portabandiera
Giancarlo Piranda - ritratto, fumatore, pipa, olio, piranda
Giancarlo Piranda - lettore,lettura,ritratto, piranda
Giancarlo Piranda -
Giancarlo Piranda -